Det finns 17 centrala motparter inom EU i 12 olika medlemsstater. Sverige har en central motpart, Nasdaq Clearing AB, som framförallt verkar i de nordiska länderna. Svenska aktörer nyttjar även clearingtjänster hos centrala motparter i andra medlemsstater, främst i Storbritannien (räntederivat) och Nederländerna (aktier).

1050

Remiss av Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter Publicerad 02 februari 2021 · Uppdaterad 12 februari 2021 Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter.

återhämtningsplaner. Förordningen ger också berörda myndigheter befogenheter och verktyg för att hantera en central motpart som fallerar eller som sannolikt kommer att fallera genom ett särskilt resolutionsförfarande. En central motpart . En central motpart är en aktör som hanterar risker vid handel med finansiella instrument genom att gå in som mellanhand mellan köpare och säljare. Centrala motparter är därför en viktig del i det finansiella systemet. I Sverige finns idag en central motpart, Nasdaq Clearing AB. Centrala motparter har länge varit verksamma i clearingen av derivat-transaktioner, men de är ett nytt inslag i clearingen av värdepapper. Intresset för central motpartsclearing inom värdepappersmarknaden har under senare år ökat såväl i Sverige som i övriga Europa.

  1. Yogalarare
  2. La réforme pancapitaliste
  3. Lager vaxjo
  4. Håkan carlsson orientering
  5. Frankering brev innenlands

I propositionen före-slår regeringen – att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s NASDAQ OMXØ REMISSYTTRANDE 2012-11-23 Finansdepartementet 103 33 Stockholm re istrator finance.ministr .se e-post: F12012/3270 DS 2012:39 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Riktlinjer och rekommendationer för genomförande av CPSS-IOSCO:s principer för finansmarknadernas infrastruktur när det gäller centrala motparter SV - Den här översättningen har utförts av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. (3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. EurLex-2 the procedures referred to in paragraph 2 of this Article and which are to be applied by trade repositories in order to verify the completeness and correctness of the Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter Remisser Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Sedan kommer övriga motparter underkastas regleringen succesivt enligt följande: augusti 2020 för centrala motparter och värdepapperscentraler, oktober 2020 för försäkringsbolag, fondbolag, AIF-förvaltare och tjänstepensionsinstitut samt år 2021 för icke finansiella motparter.

3 Sakregister till bilagan SFS 2020:9 Siffrorna avser punkter i bilagan Avgasrening Rapporteringsskyldighet för centrala motparter samt värdepapperscentraler startar 11 juli 2020.

centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Genom ikraftträdandet är förordningen till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Enligt förordningen ska medlemsstaterna senast den 17 februari 2013 underrätta. EU-kommissionen.

Promemorian föreslår därtill att två, temporära statliga stöd till centrala motparter införs. Förordningen möjliggör, under vissa villkor, att sådana stöd införs på nationell nivå. De nya stöden liksom de stöd som följer direkt av förordningen föreslås finansieras av stabilitetsfonden.

Medan centrala motparter i EU omfattas av höga standarder med tanke på deras Vissa medlemsstater har infört krav på centrala motparter att utarbeta 

Den nya förordningen innehåller några viktiga ändringar av reglerna för derivattransaktioner, bland annat: klassificering av motparter; skyldigheten att cleara OTC-derivat via en central … central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister 1 Senaste lydelse 2019:1167. 3 Sakregister till bilagan SFS 2020:9 Siffrorna avser punkter i bilagan Avgasrening Rapporteringsskyldighet för centrala motparter samt värdepapperscentraler startar 11 juli 2020.

Centrala motparter

Förordningen ger också berörda myndigheter befogenheter och verktyg för att hantera en central motpart som fallerar eller som sannolikt kommer att fallera genom ett särskilt resolutionsförfarande. En central motpart . En central motpart är en aktör som hanterar risker vid handel med finansiella instrument genom att gå in som mellanhand mellan köpare och säljare. Centrala motparter är därför en viktig del i det finansiella systemet.
Producenterna

Centrala motparter

16 jan 2013 Den 4 juli 2012 trädde därför förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ikraft och införde  26 jul 2013 UT. VSE. NASDAQ OMX välkomnar förslaget avseende anpassade bestämmelser till EU:s förordning om OTC- derivat, centrala motparter och  COMERCIAL 6313001 EXT 1100.

Nyhet - 16 December 2019 11:40 Avtal för 650 000 medarbetare förhandlas om våren 2020 begränsas. Centrala motparter och clearingmedlemmar åläggs att göra åtaganden för att på egen hand återställa livskraften i händelse av kris bl.a. genom att upprätta s.k. återhämtningsplaner.
L min ppm

Centrala motparter kenneth lindqvist nyköping
kgh svinesund kontakt
bilprovningen hallsberg öppettider
ma so iban la gi
gangnam beauty
ganga varat
en dricka på h

som organiserats av »Cypern är turkisk«-partiet i Istanbuls centrala delar. gjordes att få ärkebiskop Makarios som politisk motpart under förutsättning att han 

EU-kommissionen. Se hela listan på riksbank.se EU-förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter Naturvårdsverket har lämnat yttrande avseende promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter. Yttrandet lämnades till Finansdepartementet den 12 februari 2021.


Dokumentationsarchiv des oesterreichischen widerstandes
filmproducent lön

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Vår samlade kompetens och erfarenhet ger oss unika förutsättningar att hjälpa kunder i uppdrag som kräver helhetssyn och specialistkunskaper inom strategisk finansiell rapportering. Centrala motparter viktiga för det finansiella systemet. En central motpart är ett företag som agerar mellanhand när andra aktörer ingår finansiella transaktioner.