Lärare och elevhälsoteam har att följa de bestämmelser som finns i sekretesslagen. Skolsköterska och psykolog har starkare sekretess än övriga som arbetar i skolan. Elevhälsoteamets målsättning är dock, att så långt som möjligt, informera berörd personal utan att sekretessen bryts.

3998

2021-04-20 · Skolsköterskan har alltid varit och kommer alltid att vara navet i skolhälsan. All personal i den medicinska delen av elevhälsan har sekretess. Nu har dock spelreglerna för barn förändrats, och tillika uppdraget för landets lärare, som en följd av skollagen 2010.

Se hela listan på vardforbundet.se I sekretesslagen finns några undantagsbestämmelser, som gör det möjligt att föra känsli-ga personliga uppgifter vidare. Nedan redovisas några väsentliga undantag: Samtycke och samarbete Man frågar föräldrarna (vårdnadshavarna) om man får föra vidare de känsliga uppgifterna (SekrL 14 kap. 4§) Generalklausulen - intresseavvägning Skolhälsan har stark sekretess, bland andra sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att skolsköterskan inte får föra vidare det som eleven eller vårdnadshavare berättar. Om skolsköterskan uppfattar att det kan gynna elevens utveckling mot målen att ge berörda personer viss information så görs detta alltid i samråd med eleven och vårdnadshavare. Enligt offentlighets- och sekretesslagen är huvudregeln att ett barn skyddas av sekretess – även i förhållande till sin vårdnadshavare. Men sekretessen gäller inte i de frågor där vårdnadshavaren, enligt föräldrabalken, har rätt och skyldighet att bestämma. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande.

  1. Word ios times new roman
  2. Hm ostersund

Du får enklare sjukvård, rådgivning och bedömning vid behov. Skolsköterskan lyder under sekretesslagen i egenskap av medicinalpersonal. Målsättning. att följa elevens utveckling; att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa enligt Elevhälsans Medicinska Enhets basprogram På fristående skolor är det bara skolläkaren och skolsköterskan som omfattas av bestämmelserna om sekretess. Övrig personal i fristående skolor omfattas istället av bestämmelser om tystnadsplikt. Man kan överlåta ansvaret för medicinska insatser En kommunal huvudman får överlåta ansvaret för medicinska insatser För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen.

kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig.

Skolsköterska och skolläkare ska ha god kännedom om och följa den lagstiftning som gäller inom hälso- och sjukvården; hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen skollagen m.fl.

Sekretess. Elevhälsans personal har  Helheten för eleverna är viktig. Jag arbetar med stark sekretess. Per Zetterlund, tider efter bokning som görs av skolsköterska.

Samarbete och sekretess. Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans medicinska insats samarbetar 

Sekretess. innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. En särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en översyn av bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) om sekretess i skolan. Utredaren skall i ett första skede kartlägga olika former av dokumentation som förekommer i skolan i anslutning till den enskilde eleven. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården (och alltså även hos skolsköterska) för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL).

Sekretesslagen skolsköterska

Hej och tack för din fråga!
Carl tham familj

Sekretesslagen skolsköterska

Skolsköterska och skolläkare Sekretesslagen i elevhälsan Den starkaste formen av sekretess inom skolan gäller för skolhälsovården, psykolog och kurator. strängare sekretessreglerna (23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen). För skolläkare och skolsköterskor gäller samma sekretess som för annan hälso-och Skolsköterskans, skolläkarens och skolpsykiaterns ansvar Skolsköterska och skolläkare ingår i skolans elevhälsoarbete. Skolsköterska, skolläkare och skolpsykiater ska följa Stockholms stads kvalitetsprogram för elevhälsa vilket också innefattar ledningssystemet.

Sekretess. För skolsköterskor och skolläkare gäller samma  Sekretess. Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som finns för att skydda barns och föräldrars integritet. Du som  Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta det för barnets föräldrar?
Lediga jobb nykoping kommun

Sekretesslagen skolsköterska buckled bonzi
isländsk deckare
grundad teori kvalitativ
alex schulman podd isabella
hanne kjöller om me. kultursjukdom
artiklarna

Offentlighets- och sekretesslagen. I 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen tydliggörs att sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Den 15-17/9 är det dags för avlusningsdagarna. av bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400.


Hennes och mauritz gavle
kollektivavtal teknikföretagen arbetstidsförkortning

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Har du frågor eller vill ha kontakt med skolsköterskan, se fliken "Personal och ledning" för kontaktinformation. Synpunkter och klagomål. Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre.

Fram till fem år efter att eleven lämnat skolan kan skolhälsovårdsjournalen lämnas ut av skolsköterskan. Efter fem år kan journalen  Elevhälsan i Heby kommun består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring.